ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Pääsivu
  Rekisteröidy
 
Kalenteri
 
Säännöt
 
Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja
 
FAQs-UKK
 
  Impressum
  Sijainti ja yhteystiedot
Säännöt
Päätöksentekolaboratorion säännöt

Kokeisiin osallistumisen edellytyksenä on rekisteröityminen Julkisen valinnan tutkimuskeskuksen (Public Choice Reserach Centre, PCRC) ylläpitämään ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa http://pcrclab.utu.fi.
Rekisteröitymisen vahvistaminen tehdään kirjallisesti allekirjoittamalla ilmoittautumislomake ensimmäisellä osallistumiskerralla.

Rekisteröimällä ilmaiset halukkuutesi osallistua PCRC:n tutkijoiden järjestämiin päätöksentekokokeisiin.

Koetilaisuuden säännöt

 • Jokaiseen koetilaisuuteen kutsutaan tietty ennalta määritelty lukumäärä osallistujia. Vain kutsutut osallistujat voivat osallistua kyseiseen koetilaisuuteen.
 • Jos saat kutsun koetilaisuuteen, sinun täytyy varmentaa osallistumisesi vastaamalla kutsusähköpostiin. Osallistumisilmoittautumiset ovat sitovia.
 • Osallistumisesta maksetaan rahapalkkio. Palkkio koostuu osallistumismaksusta (show-up fee) ja varsinaisessa koetilaisuudessa ansaituista palkkioista. Maksun suuruus riippuu omista ja muiden osallistujien valinnoista sekä osittain sattumasta.
 • Kaikki koetilaisuuteen kutsutut ja ajoissa saapuneet koehenkilöt ovat oikeutettuja saamaan osallistumismaksun (show-up fee) riippumatta siitä, osallistuvatko he itse varsinaiseen kokeeseen.
 • Jokaiseen koetilaisuuteen kutsutaan muutama ylimääräinen henkilö. Kokeeseen osallistujat kutsutuista valitaan first come, first serve –periaatteella, eli ensimmäisinä paikalle tulleet otetaan ensimmäisinä sisään.
 • Tullessasi kokeeseen ota mukaasi kuvallinen henkilötodistus (opiskelijakortti kelpaa). Henkilöllisyyden todentaminen on edellytyksenä osallistumismaksun maksamiselle.
 • Koetilaisuuden aikana jokaisen koehenkilön tulee noudattaa kokeen järjestäjän antamia kirjallisia ja/tai suullisia ohjeita.
 • Ota huomioon, että ilmoittautuminen on sitovaa – tulematta jättäminen ilman peruutusta saattaa pahimmillaan johtaa koetilaisuuden peruuntumiseen.

Rekisteröityessäni PCRC:n koejärjestelmään ymmärrän ja hyväksyn seuraavat seikat:

Ymmärrän, että tulematta jättäminen tai myöhästyminen koetilaisuudesta voi johtaa koetilaisuuden peruuntumiseen. Ylivoimaisen esteen ilmaantuessa olen velvollinen ilmoittamaan peruutuksesta kokeen järjestäjälle vähintään vuorokauden (24 h) ennen koetilaisuuden alkua.

Saapumatta jättäminen ilman hyvää syytä johtaa merkintään osallistujarekisterissä. Mikäli saapumatta jättämisiä ilman peruutusta kertyy useampia, koehenkilöä menettää osallistumismahdollisuutensa tuleviin kokeisiin.

Yksittäisen koehenkilön kokeessa tekemiä valintoja ei yhdistetä ilmoittautumisrekisterin tietoihin, vaan koetilaisuuksien tulokset analysoidaan ryhmätasolla. Toisin sanoen päätöksenteko on täysin anonyymia.

Järjestelmän tietosuoja: kts. rekisteriseloste.
Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä 7.4.2010

Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n perusteella informoitavat tiedot

  1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Akatemian Julkisen valinnan tutkimuskeskus (Public Choice Research Centre, PCRC), Turun yliopisto
  Publicum (Assistentinkatu 7)
  FIN-20014 Turun yliopisto.

  3. Rekisterin nimi
  PCRC:n kokeellisen päätöksenteon laboratorion koehenkilörekisteri


  4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Tieteellinen tutkimustoiminta
  ?Henkilötietolaki 22.4.1999/523


  5. Rekisterin tietosisältö
  (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)


  5.1 Koehenkilön perustiedot
  • syntymäaika
  • nimitiedot
  • sukupuoli
  • asiointikieli (suomi)


  5.2 Koehenkilön muut taustatiedot
  • opintojen aloitusvuosi
  • pääaine/opintosuuntaus tai ammatti
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero


  5.3 Koehenkilön ilmoittautumis- ja osallistumistiedot
  • aikaisemmat ilmoittautumiset
  • aikaisemmat kokeet, joihin koehenkilö on osallistunut
  • saapumatta jättämiset

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • henkilötietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan

  7. Tietojen luovutus

  • Yksittäisen koehenkilön tietoja ei luovuteta rekisteristä ulkopuolisille
  • Tietoja luovutetaan vain 1) asianosaiselle tai 2) lakiin perustuvan oikeuden nojalla
  • Koehenkilörekisterin yksittäisen koehenkilön tietoja ei yhdistetä kokeissa saataviin tuloksiin, tulosten käsittely tapahtuu aina kokonais- ja/tai jakaumatasolla.

  8. Rekisterisuojauksen periaatteet

  • tiedot säilytetään PCRC:n erillisellä palvelimella.
  • tietoihin on pääsy vain järjestelmän käyttäjätunnuksen saaneilla
  • järjestelmä on suojattu salasanalla
  • rekisterin ja työasemien väliset yhteydet on suojattu niin, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi
  • henkilökunnan käyttäjätunnukset ja salasanat myöntää atk-keskus
  • käyttöoikeus rajoitetaan joko pelkästään tietojen katseluun tai päivittämiseen siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät edellyttävät
  • perus- ja ilmoittautumistietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet Turun yliopiston toimihenkilöt
  • muilta osin noudatetaan henkilötietolakia (523/99), lakia viranomaisten toiminnan • julkisuudesta (621/99) sekä Turun yliopiston säädöksiä henkilötietojen käsittelystä, suojaamisesta, kulunvalvonnasta, tilojen käytöstä ja lukitsemisesta.
  • rangaistukset henkilörekisteririkoksesta, henkilörekisteriin kohdistuvasta tietomurrosta ja säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta mainitaan henkilötietolain 48 §:ssä.

  9. Tietojen korjaaminen (tietojen tarkastus- ja muuttamisoikeus)

  • koehenkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot, ellei henkilötietolaista muuta johdu
  • koehenkilöllä on oikeus korjata rekisteriin sisältyvät itseään koskevat virheelliset henkilö- ja taustatiedot
  • henkilökohtaiset tiedot ovat nähtävissä ja muutettavissa kirjautumalla ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa pcrclab.utu.fi

Hyväksytkö sivuston käyttöä ja yksityisyydensuojaa koskevat ehdot?
   Yhteydenotto: olli.lappalainen@utu.fi.